INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Liczba odwiedzających: 7924
Projekty inwestycyjne dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON_dofinansowania.jpg (21 KB)

W dniu 4 października 2021 r. zawarta została umowa o udzielenie dofinansowania ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III- OBSZAR B” zadania pn . „Remont posadzek – likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach, Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. św. Franciszka w Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą, Remont łazienek dla niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu ”

Zadanie będzie polegać na likwidacji barier architektonicznych i przystosowaniu pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANIE: 77 653,98 zł

Termin realizacji zadania: 16.09.2021 - 31.07.PFRON_dofinansowania.jpg (21 KB)Powiat Grójecki pozyskał fundusze –  łącznie 450 tysięcy złotych na prowadzenie pilotażowego programu ,,Rehabilitacja 25 plus” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Rehabilitacja 25 plus” prowadzony jest przez kadrę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu młodzi niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu mogą kontynuować zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne, przygotowujące ich do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z różnych powodów nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Umowy przyznające dofinansowanie podpisane zostały z Mazowieckim Oddziałem Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach - kwota przyznanego dofinasowania – 180 000,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - kwota przyznanego dofinasowania – 270 000,00 zł

Termin realizacji programu – rok szkolny 2022/2023

PFRON_dofinansowania.jpg (21 KB)

Powiat Grójecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami”  finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE: 89 300,00 zł

Łączna wartość przedsięwzięcia grantowego wynosi 96 001,12 zł

Termin realizacji zadania: 01.06.2022- 31.05.2023 r.

FE_POWER_wersja_kolor(1).jpg (579 KB)

 

 

 

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 96 001,12 zł

Grant jest finansowany z następujących źródeł:

  1. ze środków europejskich w kwocie 75 262,04 zł , co stanowi 84,28% powierzonego grantu.
  2. ze środków dotacji celowej w kwocie: 14 037,96 zł , co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu

Cel projektu: Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla mieszkańców powiatu grójeckiego. Wpłynie to na poprawę dostępności usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności. Realizacja przedsięwzięcia zapewni znaczącą poprawę w zakresie dostępności usług Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami.

Opis realizacji przedsięwzięcia grantowego: Planowane jest przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu, zamieszczenie na stronie internetowej elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. Ponadto powiat jako wnioskodawca zamierza zakupić ramki do podpisów oraz tablicy tyflograficznej.

PFRON_dofinansowania.jpg (21 KB)

Powiat Grójecki pozyskał fundusze –  łącznie 576 tysięcy złotych na prowadzenie pilotażowego programu ,,Rehabilitacja 25 plus” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Rehabilitacja 25 plus” prowadzony jest przez kadrę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu młodzi niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu mogą kontynuować zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne, przygotowujące ich do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z różnych powodów nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Umowy przyznające dofinansowanie podpisane zostały z Mazowieckim Oddziałem Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach - kwota przyznanego dofinasowania – 216 000,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - kwota przyznanego dofinasowania – 360 000,00 zł

Termin realizacji programu – rok szkolny 2023/2024