bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 23.05.2017 z powodu:
aktualizacja

Nabór na wolne stanowisko pracy

17.03.2017

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 PLM „Warszawa” w Warce
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
specjalisty ds. administracyjnych (wymiar czasu pracy: 1 etat)

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) staż pracy:
• minimum 4 lata przy wykształceniu średnim (praca w kadrach lub administracji),
• minimum 2 lata przy wyższym wykształceniu (praca w kadrach lub administracji).

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
a) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
b) znajomość Ustawy Karta Nauczyciela,
c) obsługa komputera w zakresie:
• programu Kadry,
• programu Świadectwa,
• biegłej znajomości programów z pakietu MS Office,
f) umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność, odpowiedzialność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

3. Zakres obowiązków:
a) prowadzenie obsługi kancelaryjnej szkoły,
b) prowadzenie akt osobowych pracowników,
c) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej,
d) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników,
e) sporządzanie zapotrzebowań i zakupów artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu szkolnego i innych,
f) prowadzenie spraw związanych z remontami w szkole (przetargi, dokumentacja),
g) nadzorowanie pracy pracowników obsługi,
h) prowadzenie szkolnego archiwum,
i) prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej budynku,
j) organizowanie przeglądów technicznych budynku,
k) prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

4. Wymagane dokumenty:
• własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
• własnoręcznie podpisany życiorys z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883),
• kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
• dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
• inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 PLM „Warszawa” w Warce, ul. Obwodowa 2, 05- 660 Warka, w godzinach od 8.00 – do 12.00 w terminie do 28 marca 2017 r. Aplikacje, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

6. Inne informacje:
Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:
I etap – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 PLM „Warszawa” w Warce.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona:
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grójcu,
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 PLM „Warszawa” w Warce,
• na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 PLM „Warszawa” w Warce,
• na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 PLM „Warszawa” w Warce.

Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce, ul. Obwodowa 2, 05-660 Warka tel.: 48 667 21 74

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
Dorota Kreczmańska

Opublikował: Jakub Staromłyński
Publikacja dnia: 17.03.2017

Dokument oglądany razy: 827
« inne aktualności